NEN 6060-compartimenten

Vanuit het Bouwbesluit mag een brandcompartiment niet groter zijn dan 1.000 m², dan wel 2.500 m² in een industriefunctie. In de praktijk kan een groter brandcompartiment om praktische of bedrijfseconomische redenen wenselijk of noodzakelijk zijn. Grotere brandcompartimenten zijn vanuit het Bouwbesluit toegestaan als een gelijkwaardige brandveiligheid is aangetoond. De NEN 6060 2015 is hiervoor een geaccepteerde methode.

Meer weten?


Brandoverslag

Vanuit het Bouwbesluit ligt er tussen de diverse (sub)brandcompartimenten een WBDBO-eis van 20, 30 of 60 minuten. Met een brandoverslagberekening kan worden beoordeeld of er ook daadwerkelijk dure brandwerende beglazing noodzakelijk is of ook kan worden volstaan met veel goedkoper standaard glas. Mocht de uitkomst positief zijn is de besparing vaak een veelvoud van de kosten voor zo’n brandoverslagberekening.

Meer weten?


Brandveiligheidscan

Door de jaren heen zijn er in gebouwen mogelijk wat aanpassingen gedaan en/of  zijn installaties aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat men niet meer geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat eens in de zoveel tijd een brandveiligheidscan uitgevoerd wordt. Zo krijgt u in een helder overzicht snel inzichtelijk waar de knelpunten zijn ontstaan en welke punten aangepast moeten worden en/of aandacht behoeven.

Meer weten?


Toetsing brandveiligheid

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het vereist dat het gebouw voldoet aan alle geldende brandveiligheidseisen uit de diverse regelgevingen. Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium uw bouwwerk te laten toetsen aan de de huidige regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Zo kunt u zo nodig nog tijdig het ontwerp aanpassen en voorkomt u hiermee later onaangename verrassingen en hiermee gemoeide extra (hoge) kosten.

Meer weten?


Ontvluchting

Ontvluchting is een verzamelterm die word gebruikt voor alle aspecten die komen kijken bij het ontvluchten van een gebouw wanneer bijvoorbeeld het gebouw in brand staat.

Naast de bouwkundige en inrichtingseisen is ook de maximale loopafstand een eis vanuit het Bouwbesluit. Indien in sommige gevallen langere loopafstanden wenselijk zijn dan in beginsel mogelijk is is met het zgn. “Vultijdenmodel” aan te tonen dat de rookvrije hoogte ook na een bepaalde tijd nog hoog genoeg is zodat dit voor ontvluchting nog geen belemmering vormt. Hierdoor is een overschrijding van de maximale loopafstand mogelijk acceptabel.

Meer weten?


 Opvang en doorstroom

Conform Bouwbesluit moet de doorstroomcapaciteit van alle deuren, gangen, trappen etc. in de gehele vluchtroute in beginsel ten minste gelijk zijn aan het daarop aangewezen aantal personen. Bij het ontwerp van of aanpassen van een gebouw met grote aantallen personen dient de gebruiker aan te tonen dat de capaciteit van vluchtroutes toereikend is voor het aantal aanwezige personen.

Meer weten?


Permanente vuurlast

Artikel 2.10 en 2.107 van het Bouwbesluit bevat voorschriften over reductie mogelijkheden van de eisen aan de sterkte van bouwconstructies. Zo kan o.a. de tijdsduur tot bezwijken of de vereiste wbdbo met 30 minuten worden bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m². Ook worden in het Bouwbesluit soms eisen gesteld aan de permanente vuurlast van (veiligheids)vluchtrouten.

Meer weten?


PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie

In het PvE wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het PvE vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Verder is het PvE een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/ of branddetectiebedrijven.

Meer weten?


Vluchtwegplattegrond

In het ontruimingsplan wordt gesteld dat in een gebouw, waar tevens een brandmeldinstallatie is vereist, op iedere verdieping minimaal één vluchtwegplattegrond en bij grotere gebouwen meerdere vluchtwegplattegronden goed zichtbaar moet worden opgehangen. Deze plattegronden geven duidelijk weer op welke wijze de medewerkers/bezoekers het gebouw kunnen ontvluchten bij bijvoorbeeld brand.

Meer weten?


Weet u genoeg en wilt u direct een afspraak maken?

Direct contact opnemen »